Košík
0

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
spoločnosti P.D.KAT. spol. s r.o.

Informácie o prevádzkovateľovi údajov

Prevádzkovateľom e-shopu vo vzťahu k spracúvaniu údajov opísaným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov je spoločnosť̌ P.D.KAT. spol. s r.o., IČO: 36275921, sídlo: Kračanská cesta 690/23 929 01 Dunajská Streda.

Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. 

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pri  spracúvaní  osobných  údajov  spoločnosť  postupuje  v  súlade  s platným  a  aktuálnym  zákonom č. 18/2018  Z.z. o ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  predpisov  (ďalej  len „zákon  o  ochrane  osobných údajov“)  a  NARIADENÍM  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A  RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

Doba uchovávania osobných údajov: 

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a doby nevyhnutnej archivácie vyplývajúcej zo zákonných nariadení právnych noriem.

Práva dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ  zmenil, opravil neaktuálne alebo nesprávne  jej osobné údaje vo všetkých informačných systémoch a to neodkladne na základe nových zistení alebo listinných podkladoch, prípadne iného právneho úkonu. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje dotknutou osobou, bude spracúvať v zmysle § 7. zákona č.18/2018 Z .z. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje správne a úplne osobné údaje na základe právneho nároku prevádzkovateľa. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú spracovania jeho osobných údajov a týmto informáciám porozumela.

Informácie, ktoré poskytujete

Spoločnosť zhromažďuje informácie, ktoré poskytujete priamo prostredníctvom webovej lokality. Informácie, ktoré zhromažďujeme, obsahujú osobne identifikovateľne informácie, ktoré predstavujú akékoľvek informácie týkajúce sa vašej osoby, a ktoré by niekomu umožnili vás identifikovať̌. Niektoré príklady informácií, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

  • Kontaktné údaje. Zhromažďujeme vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje
  • Demografické údaje. Zhromažďujeme demografické informácie - krajina.
  • Platobné údaje. Zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie vašej platby, ak uskutočnite nákup, vrátane čísla platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty), bezpečnostného kódu priradeného k vášmu platobnému nástroju.
  • Informácie o objednávke. Zhromažďujeme informácie o vašich objednávkach a výbere potravín.
  • Obsah. Zhromažďujeme obsah správ, ktoré nám posielate, ako napríklad spätná väzba a recenzie produktov, ktoré napíšete, alebo otázky a informácie, ktoré poskytujete zákazníckej podpore.
  • Údaje zo životopisu. Zhromažďujeme údaje potrebné na to, aby sme o vás uvažovali v súvislosti s voľným pracovným miestom, ak nám pošlete žiadosť̌, vrátane vašej histórie zamestnania, výpisu výsledkov štúdia, vzoriek písania a referencií.

Prevádzkovateľ informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ.

Zozbierané informácie zhromažďujeme na rôznych miestach webovej lokality, na:

  • Online objednávky – Môžete zadať̌ online objednávku na donášku alebo doručenie prostredníctvom vášho registrovaného účtu alebo ako hosť̌. Ak zadávate objednávku na donášku, musíte uviesť̌ svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a informácie o objednávke. Ak platíte online, budete musieť̌ tiež uviesť̌ vaše platobné údaje. Ak zadávate objednávku na doručenie, budete musieť̌ tiež uviesť̌ vašu poštovú adresu.
  • Programy odmeňovania – Na našej webovej lokalite môžeme ponúkať̌ programy odmeňovania, lotérie, súťaže, prieskumy alebo iné propagačné akcie.
  • Ostatné transakcie – Môžeme vám ponúkať̌ ďalšie príležitosti, prostredníctvom ktorých budete na našej webovej lokalite realizovať̌ s nami transakcie. Ak vykonávate transakcie prostredníctvom webovej lokality, zhromažďujeme informácie, ktoré poskytujete priamo o transakciách, ktoré vykonávate počas návštevy webovej lokality. Tieto informácie môžu zahŕňať̌ platobné údaje a fakturačne údaje, ako aj povahu, množstvo a cenu tovaru alebo služieb, ktoré si vymieňate, a údaje o osobách alebo subjektoch, s ktorými komunikujete alebo obchodujete.
  • E-mailové a iné dobrovoľne oznámenia - Môžete sa tiež rozhodnúť̌, že budete s nami komunikovať̌ prostredníctvom e-mailu, webovej lokality alebo inými prostriedkami. Takéto oznámenia sa môžu spájať̌ s našim úsilím o zákaznícky servis, s vašimi otázkami alebo môžu byť určené na iné účely. Zhromažďujeme informácie v týchto oznámeniach a takéto informácie môžu obsahovať̌ informácie, ktoré vás osobne identifikujú.

Môžete sa rozhodnúť̌, že pri používaní webovej lokality dobrovoľne poskytnete ďalšie informácie, ktoré nepožadujeme, a v takýchto prípadoch ste za tieto informácie zodpovední výlučne vy.

Ďalšie účely spracúvania: marketing (zasielanie reklamných materiálov, priamy predaj a obchodné oznámenia)

Na základe bezplatného a nepovinného súhlasu používateľa môže niektoré osobné údaje používateľa (meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo) spoločnosť spracúvať aj na marketingové účely (priamy predaj, zasielanie marketingového materiálu a obchodné oznámenia), alebo na ten účel, aby mohla spoločnosť kontaktovať príslušného používateľa prostredníctvom elektronickej pošty s cieľom navrhnúť mu kúpu produktov a/alebo služieb, ktoré ponúka spoločnosť a/alebo spoločnosti tretích strán, predstaviť ponuky, propagačné akcie a obchodné príležitosti.

Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na tento účel je bezplatné a nepovinné a v prípade, že takýto súhlas chýba, nemožno žiadnym spôsobom zabrániť možnosti pokračovať v nákupe. V prípade, že bol takýto súhlas udelený, príslušný používateľ môže tento súhlas zrušiť bez spätných účinkov kedykoľvek, a to na žiadosť adresovanú spoločnosti, podľa pravidiel uvedených v časti s názvom „Kontakt“. Príslušný používateľ môže tiež jednoducho namietať voči odosielaniu ďalších marketingových oznámení (e-mailom) aj kliknutím na konkrétne prepojenie týkajúce sa zrušenia s cieľom zrušiť súhlas, ktoré je súčasťou každého marketingového e-mailu. Po tom, ako spoločnosť zrušil súhlas, pošle používateľovi správu elektronickej pošty s cieľom potvrdiť, že súhlas bol skutočne zrušený.

Bezpečnosť údajov

Nadobúdateľ údajov udržiava primerané fyzické, elektronické a procesné záruky, ktoré pomáhajú chrániť vaše informácie pred stratou, krádežou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením. Upozorňujeme vás však, že akýkoľvek e-mail alebo iný prenos, ktorý posielate prostredníctvom internetu, nemôže byť úplne chránený a nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií zhromaždených prostredníctvom našej webovej lokality.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto zásady zmeniť alebo doplniť. Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok uvedených v týchto zásadách, spoločnosť uverejní oznámenie na svojej domovskej stránke a prepojenie na nové zásady pred tým, ako zmena nadobudne platnosť.

Kontakt

Ak máte otázky k týmto Zásadám ochrany osobných údajov, informačným postupom alebo vašim obchodným vzťahom s našou webovou lokalitou, kontaktujte nás:
E-mailom: info@donpizza.sk

Dátum revízie

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 1. marca 2022.

M. R. Štefánika 29, 929 01 Dunajská Streda
Otváracia doba:
Po. - Stv.:
09:30 - 21:30
Pi. - So.:
09:30 - 23:30
Ne.:
15:30 - 21:30
Clementisove sady, 924 01 Galanta
Otváracia doba:
Po. - Stv.:
10:00 - 21:30
Pi. - So.:
10:00 - 23:30
Ne.:
16:00 - 21:30
Bratislavská 49, 903 01 Senec
Otváracia doba:
Po. - Stv.:
09:30 - 22:00
Pi. - So.:
09:30 - 22:00
Ne.:
15:30 - 22:00

Don Pizza Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Spravovať možnosti Prijať odporúčané nastavenia