Košík
0

REKLAMAČNÝ PORIADOK
pre prevádzky - DON PIZZA
prevádzkované spoločnosťou
P.D.KAT. spol. s r.o.,

Informácie o prevádzkovateľovi

P.D.KAT. spol. s r.o., IČO: 36275921, sídlo: Kračanská cesta 690/23 929 01 Dunajská Streda, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 17623/T (ďalej len „Predávajúci“)

Článok 1 Základné ustanovenia

Poskytovanie tovaru sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2 Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi je v niektorej z prevádzok DON PIZZA dodaný tovar nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3 Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu, max do 10 minút od prevzatia objednávky u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bol tovar dodaný. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o dodaní tovaru, pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Pri podávaní reklamácie je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj tovar, ktorej chybu vytýka, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci zmeny alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď.

Reklamácie sú vybavované:

  • telefonicky denne počas otváracej doby na telefónnych číslach danej prevádzky odkiaľ bol tovar dodaný, ihneď bez zbytočného odkladu, max. do 10 minút od prevzatia objednávky.
  • priamo u kuriéra DON PIZZA
  • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby.

Záruka:

Záruka platí max. 20 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Bez zachovania spomínaného množstva nevyhovujúceho jedla nie je možné reklamáciu uskutočniť.

Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Článok 4 Chyby odstrániteľné

Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako 1/3 z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.

Článok 5 Chyby neodstrániteľné

V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

  • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
  • pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti.

Článok 6 Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

Záruka:

Záruka platí max. 20 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru:

  • osobne
  • prostredníctvom kuriéra DON PIZZA, t.j. okamžité vrátenie.

Článok 7 Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.

Článok 8 Záverečné ustanovenie

Predávajúci je oprávnený tento reklamačný poriadok kedykoľvek meniť a dopĺňať, pričom akákoľvek zmena nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na uplatnenie vád tovaru kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.03.2022.

M. R. Štefánika 29, 929 01 Dunajská Streda
Otváracia doba:
Po. - Stv.:
09:30 - 21:30
Pi. - So.:
09:30 - 23:30
Ne.:
15:30 - 21:30
Clementisove sady, 924 01 Galanta
Otváracia doba:
Po. - Stv.:
10:00 - 21:30
Pi. - So.:
10:00 - 23:30
Ne.:
16:00 - 21:30
Bratislavská 49, 903 01 Senec
Otváracia doba:
Po. - Stv.:
09:30 - 22:00
Pi. - So.:
09:30 - 22:00
Ne.:
15:30 - 22:00

Don Pizza Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Spravovať možnosti Prijať odporúčané nastavenia